misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Förgasare
Bränslepumpar
Tryckregulatorer
Batterier / Bilbatterier
Olja / Motorolja
Båt
Oljefilter
Smörjfett
Tillsatser fordon
Övriga filter fordon/Marin
Kemprodukter
Elprodukter
Glödlampor
Rostskydd
Motorpackningar
Övriga produkter
Lagerrensning
Återförsäljare

Klarna

Postnord

Scenker

 

UNIVERSALSPRAY 400 ML

UNIVERSALSPRAY 400 ML

Klicka för större bild

UNIVERSALSPRAY 400 ML

Artnr: 556

EUROL Multi Lube MD 50 är en universalspray som tränger ner djupt, skyddar metaller, gör att friktionen minskar mellan delar och att plastdetaljer blir som nya. Universalsprayen tar bort olja, fett, tjära och lim m.m. Den förhindrar även att fukt tränger in tänddelar och tändstiftskablar eller liknande.

Produkten finns 400ml sprayflaska.

Säkerhetsdatablad »

 

Fara

Farliga komponenter : Kolväten, C9-C103, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (< 2%) Faroangivelser (CLP) : H222 - Extremt brandfarlig aerosol H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor P251 - Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare P261 - Undvik att inandas sprej, ångor P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F P501 - Innehållet/behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall EUH-fraser : EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Pris: 39 kr

Lagerstatus: Finns i lager